Fenton (age 6) drew this kiwi on grass, sleeping standing up